Vítejte na YYW
Domů > Doba použití

O YYW

Doba použití

Vítejte na webu (dále jen „web“) společnosti YYW.COM (YYW) ROOM 023 9/F BLK G KWAI SHING IND BLDG (STAGE2) 42-46 TAI LIN PAI RD KWAI CHUNG NT, HONGKONG. Gets Limited je náš online subjekt registrovaný společností. YYW vám poskytuje své služby v souladu s oznámením, podmínkami a podmínkami stanovenými v této dohodě (dále jen „smlouva“). Kromě toho, když používáte jakoukoli službu YYW (např. Zákaznické recenze), budete se řídit pravidly, pokyny, zásadami, podmínkami a podmínkami vztahujícími se na tyto služby a jsou začleněny do této smlouvy touto odkaz. YYW si vyhrazuje právo kdykoli změnit tento web a tyto podmínky. Přístup, procházení nebo jiné použití webu znamená váš souhlas se všemi podmínkami v této dohodě, proto si prosím tuto smlouvu pečlivě přečtěte postup.

Používání stránek

Prohlašujete a zaručujete, že je vám nejméně 18 let nebo navštěvujete stránky pod dohledem rodiče nebo zákonného zástupce. V souladu s podmínkami této smlouvy vám YYW tímto udělujete omezenou, odvolatelná, nepřenosná a nevýhradní licence k přístupu a používání stránek jejich zobrazením ve vašem internetovém prohlížeči pouze za účelem nákupu osobních věcí prodávaných na stránkách a nikoli pro komerční použití nebo použití jménem jakékoli třetí strany, s výjimkou případů výslovně povolených YYW předem. Jakékoli porušení této smlouvy bude mít za následek okamžité zrušení licence udělené v tomto odstavci bez předchozího upozornění. S výjimkou případů povolených v odstavci výše nesmíte reprodukovat, distribuovat, zobrazovat, prodávat, pronajímat, přenášet, vytvářet odvozená díla, překládat, upravovat, provádět zpětnou analýzu, rozebírat, dekompilovat nebo jinak využívat tuto stránku nebo jakoukoli jejich část, pokud to výslovně nepovoluje YYW písemně. Nesmíte žádným komerčním způsobem využívat žádné informace uvedené na stránkách ani využívat stránky ve prospěch jiné firmy, pokud to předem výslovně nepovoluje YYW předem. YYW si vyhrazuje právo odmítnout službu, ukončit účty a/nebo zrušit objednávky podle svého uvážení, včetně, bez omezení, pokud se YYW domnívá, že chování zákazníků porušuje platné zákony nebo je škodlivé pro YYW zájmy. Nesmíte na tyto stránky nahrávat, distribuovat ani jinak zveřejňovat žádný obsah, informace nebo jiný materiál, který (a) porušuje nebo porušuje autorská práva, patenty, ochranné známky, servisní značky, obchodní tajemství nebo jiná vlastnická práva jakékoli osoby; (b) je urážlivá, výhružná, pomlouvačná, obscénní, neslušná, pornografická nebo by mohla vést k jakékoli občanskoprávní nebo trestní odpovědnosti podle amerického nebo mezinárodního práva; nebo (c) zahrnuje všechny chyby, viry, červy, padací dveře, trojské koně nebo jiné škodlivé kódy nebo vlastnosti. YYW vám může přiřadit heslo a identifikaci účtu, abyste mohli přistupovat k určitým částem tohoto webu a používat je. Pokaždé, když použijete heslo nebo identifikaci, budete považováni za oprávněné přistupovat k webu a používat je způsobem, který je v souladu s podmínkami této smlouvy, a YYW nemá žádnou povinnost prošetřit autorizaci nebo zdroj takového přístupu nebo používání stránek. budete výhradně zodpovědní za veškerý přístup a používání těchto stránek kýmkoli, kdo používá heslo a identifikaci, která vám byla původně přidělena, bez ohledu na to, zda je takový přístup k těmto stránkám a jejich používání skutečně schválen, včetně, ale bez omezení, veškeré komunikace a přenosů a všech povinností (včetně mimo jiné finančních závazků) vzniklých prostřednictvím takového přístupu nebo použití. Nesete výhradní odpovědnost za ochranu bezpečnosti a důvěrnosti hesla a identifikace, které vám byly přiděleny. Musíte okamžitě informovat YYW o jakémkoli neoprávněném použití vašeho hesla nebo identifikace nebo o jakémkoli jiném porušení nebo hrozícím porušení bezpečnosti těchto stránek.

Recenze a komentáře

Není-li jinde v této smlouvě nebo na stránkách uvedeno jinak, cokoli, co odešlete nebo zveřejníte na webu a/nebo poskytnete YYW, mimo jiné včetně nápadů, know-how, technik, otázek, recenzí, komentářů a návrhů (souhrnně 'příspěvky'), je a bude s ním zacházeno jako s nedůvěrnými a nepříznivými, a YYW mají bezplatné, celosvětové, trvalé, neodvolatelné a převoditelné právo používat, kopírovat, distribuovat, zobrazovat, publikovat, předvádět, prodávat, pronajímat, přenášet, přizpůsobovat, vytvářet odvozená díla z těchto příspěvků jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě a překládat, upravovat, zpětně analyzovat, rozkládat nebo dekompilovat tyto příspěvky. Všechny příspěvky se automaticky stanou jedinou a výhradní vlastností YYW a nebudou vám vráceny. Kromě práv platných pro jakýkoli příspěvek udělujete v souvislosti s takovou recenzí, komentářem nebo jiným obsahem v souvislosti s takovou recenzí, komentářem nebo jiným obsahem také právo na používání jména, které odešlete s jakoukoli recenzí, komentářem nebo jiným obsahem, pokud jde o YYW, právo používat jméno, které odešlete s jakoukoli recenzí, komentářem nebo jiným obsahem, pokud existuje. Prohlašujete a zaručujete, že vlastníte nebo jinak řídíte všechna práva k recenzím, komentářům a jinému obsahu, který zveřejníte na těchto stránkách, a k tomu, že používáte své recenze, komentáře nebo jiný obsah pomocí YYW nebude porušovat ani porušovat práva žádné třetí strany. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný než vy, ani jinak uvádět v omyl YYW nebo třetím stranám, pokud jde o původ jakýchkoli příspěvků nebo obsahu. YYW může, ale z jakéhokoli důvodu není povinen odstranit nebo upravit žádné příspěvky (včetně komentářů nebo recenzí).

Duševní vlastnictví

Veškerý text, grafika, ikony tlačítek, obrázky, zvukové klipy a software (souhrnně obsah) patří výhradně k YYW nebo jeho dodavatelům obsahu. Kolekce, uspořádání a sestavení veškerého obsahu na této stránce ('Kompilace') patří výhradně k YYW. Veškerý software používaný na této stránce ('software') je majetkem YYW nebo jeho dodavatelů softwaru. Obsah, kompilace a Software jsou chráněny americkými a mezinárodními zákony o autorských právech. Ostatní loga, slogany, obchodní názvy nebo slova jsou registrované ochranné známky, ochranné známky nebo servisní značky YYW, jeho dodavatelů nebo třetích stran. Použití jakékoli značky YYW ochranné známky nebo servisní značky bez YYW je výslovně písemný souhlas je přísně zakázán. Nesmíte používat žádnou YYW ochranné známky nebo servisní značku ve spojení s jakýmkoli stylem než YYW produktu nebo služby nebo jakýmkoli způsobem, který by mohl způsobit zmatek. Nesmíte používat YYW ochranné známky nebo servisní značky žádným způsobem, který znevažuje nebo diskredituje YYW. Bez předchozího explicitního souhlasu YYW nesmíte používat žádné z YYW ochranných známek nebo servisních značek v metaznačkách. ukončení a účinek ukončení < Kromě jiných právních nebo spravedlivých opravných prostředků může YYW bez předchozího upozornění okamžitě ukončit smlouvu nebo zrušit některá nebo všechna vaše práva udělená podle této smlouvy. Po ukončení této smlouvy okamžitě ukončíte veškerý přístup k stránkám a používání stránek a YYW, kromě jakýchkoli jiných právních nebo spravedlivých opravných prostředků, okamžitě zruší všechna hesla a identifikaci účtu, která vám byla vydána, a zcela nebo částečně vám odepře přístup k těmto stránkám a jejich používání. Ukončení této smlouvy nemá vliv na příslušná práva a povinnosti (mimo jiné včetně platební povinnosti) stran vzniklých před datem ukončení.zřeknutí se odpovědnosti a omezení odpovědnosti, pokud není ve standardních podmínkách prodeje, kterými se řídí prodej každého produktu na těchto stránkách, tyto stránky, produkty nabízené k prodeji a transakce prováděné prostřednictvím společnosti jsou poskytovány pomocí YYW na základě 'tak, jak jsou'. YYW neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, výslovné nebo předpokládané, pokud jde o provoz webu nebo informace, obsah, materiály nebo produkty obsažené na těchto stránkách, s výjimkou případů uvedených zde v plném rozsahu povoleném platnými právními předpisy, YYW zříká všech záruk, výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale nikoli pouze, předpokládaných záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel, nepodání, titulu, tichého požitku, přesnosti dat a systémové integrace. tato stránka může obsahovat nepřesnosti, chyby nebo typografické chyby. YYW nezaručuje, že obsah bude nepřerušovaný nebo bezchybný. v maximálním rozsahu povoleném zákonem nebude YYW neodpovídá za žádné škody jakéhokoli druhu vyplývající z používání těchto stránek, včetně, ale bez omezení na nepřímé, náhodné, represivní, exemplární, zvláštní nebo následné škody. v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy nesmí YYW celková odpovědnost za jakékoli škody (bez ohledu na základ žaloby) v celkové výši skutečně zaplacených poplatků YYW během měsíce bezprostředně předcházejícího aktu, který údajně vedl k YYW odpovědnosti.

Přijetí objednávky

Vezměte prosím na vědomí, že mohou existovat určité objednávky, které nejsme schopni přijmout a musíme zrušit. YYW si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení odmítnout nebo zrušit jakoukoli objednávku z jakéhokoli důvodu. Některé situace, které mohou vést ke zrušení vaší objednávky, zahrnují omezení množství, které je k dispozici pro nákup, nepřesnosti nebo chyby v informacích o produktech nebo cenách nebo problémy zjištěné naším oddělením pro vyhýbání se úvěrům a podvodům. Před přijetím jakékoli objednávky můžeme také vyžadovat další ověření nebo informace. Budeme vás kontaktovat, pokud bude celá vaše objednávka zrušena nebo pokud budou k přijetí vaší objednávky požadovány další informace. typografické chyby Zatímco YYW se snaží poskytovat přesné informace o produktech a cenách, může dojít k cenovým nebo typografickým chybám. YYW nemůže potvrdit cenu položky až po objednání. V případě, že je položka uvedena za nesprávnou cenu nebo s nesprávnými informacemi v důsledku chyby v cenách nebo informacích o produktu, má YYW má právo podle našeho výhradního uvážení odmítnout nebo zrušit všechny objednávky zadané pro tuto položku. V případě, že je cena položky nesprávně, může vás YYW vás může podle našeho uvážení buď kontaktovat s pokyny, nebo zrušit objednávku a upozornit vás na takové zrušení. Rozhodčí řízení Pokud strany neusopokojí spor do 30 dnů od výskytu takového sporu, souhlasí s tím, že předloží takový spor Hongkongskému mezinárodnímu arbitrážnímu centru (dále jen 'HKIAC') k rozhodčímu řízení, které bude vedeno v souladu s rozhodčími pravidly Komise platnými v době podání žádosti o rozhodčí řízení. Rozhodčí nálezy jsou konečné a závazné pro obě strany.

Odkazy

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky na internetu, které jsou vlastněny a provozovány třetími stranami. Berete na vědomí, že YYW není zodpovědný za provoz nebo obsah umístěný na takovém webu nebo jeho prostřednictvím.

Opravné prostředky

Souhlasíte s tím, že YYW je náprava na jakékoli skutečné nebo hrozící porušení této smlouvy by bylo nedostatečné a že YYW má nárok na konkrétní výkon nebo soudní pomoc, nebo obojí, kromě případných škod, které YYW mohou mít ze zákona nárok na náhradu, spolu s přiměřenými výdaji na jakoukoli formu řešení sporů, včetně, bez omezení, poplatků za právní zastoupení. Žádné právo nebo náprava YYW nesmí být bez jakéhokoli jiného, ať už zákonného nebo ekvitního kapitálu, včetně, bez omezení, náhrady škody, poplatků za právní zastoupení a výdajů. Žádný případ zřeknutí se YYW svých práv nebo opravných prostředků podle těchto podmínek neznamená žádnou povinnost udělit jakékoli podobné, budoucí nebo jiné zřeknutí se práv.

Customer Right

Order will be shipped within 5-7days after paid,usually it will take 3-5days for shipping time.
Without authorization,Customer privacy will be protected strictly.

RIGHT OF CANCELLATION

Unless one of the exceptions listed below applies, you can cancel your order without giving any reason within 14 days from the day on which you receive the goods purchased or from the day of the conclusion of the contract, in the case of services or digital content not supplied in a tangible medium (e.g. CD or DVD).
You must send your communication before the 14 days’ cancellation period has expired and return the item.

EXCEPTIONS TO THE RIGHT OF CANCELLATION

The right of cancellation does not apply to:
he delivery of products which are not suitable for return due to health protection or hygienic reasons if unsealed by you after delivery, or which are, after delivery, inseparably mixed with other items;
the delivery of sealed audio or video recordings or of sealed software if unsealed by you after delivery;
the supply of goods made to your specifications or clearly personalized;
the supply of goods which may deteriorate or expire rapidly;

Customers will only be charged once for shipping costs (this includes returns)

In the event ships for free, customer will be informed of the return shipment cost (estimates may be given based on the our own costs in shipping to customers)

No-restocking to be charged to the consumers for the return of the product

Governing Law: These Terms of Service and any separate agreements whereby we provide you service shall be governed by and construed in accordance with the laws of HONGKONG.

O nás |  Kontaktujte nás |  Termín použití |  Sitemap |  Pozornost &a Péče |  Zásady slev |  Zásady vrácení a vrácení peněz |  Oznámení o ochraně osobních údajů |  Informace o přepravě | Cookie Setting

Oceanpay Oceanpay Oceanpay Oceanpay Oceanpay PayPal Credit

Copyright © 2024 YYW.ONE All rights reserved.