Welkom bij YYW
Huis > Gebruiksduur

Over YYW

Gebruikstermijn

Welkom op de website (de 'Site') van YYW.COM (YYW biedt zijn diensten aan u onder voorbehoud van de aankondigingen, voorwaarden en voorwaarden die in deze overeenkomst zijn vastgelegd (de 'Overeenkomst'). Bovendien, wanneer u een %YYW service (bijvoorbeeld klantbeoordelingen), bent u onderworpen aan de regels, richtlijnen, beleidsregels, algemene voorwaarden en voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke services, en worden ze door deze verwijzing in deze overeenkomst opgenomen. YYW behoudt zich het recht voor om deze site en deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen.accessing, browsing of anderszins het gebruik van de site geeft aan dat u akkoord gaat met alle algemene voorwaarden in deze overeenkomst, dus lees deze overeenkomst zorgvuldig voordat u verdergaat.

Gebruik van de site

U verklaart en garandeert dat u ten minste 18 jaar oud bent of de site bezoekt onder toezicht van een ouder of voogd. Onder voorbehoud van de algemene voorwaarden van deze overeenkomst verleent op voorhand. Elke schending van deze overeenkomst leidt tot de onmiddellijke intrekking van de in dit lid verleende licentie zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Behalve zoals toegestaan in de bovenstaande alinea, mag u deze site of een ander deel daarvan niet reproduceren, distribueren, verkopen, leasen, verzenden, maken, afgeleide werken maken van, vertalen, wijzigen, reverse-engineeren, demonteren, decompileren of anderszins exploiteren van deze site of een deel ervan, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door op voorhand. %YYW is van mening dat klantgedrag in strijd is met toepasselijke wetten of schadelijk is voor YYW's belangen. U mag geen inhoud, informatie of ander materiaal uploaden naar, distribueren of anderszins via deze site publiceren dat (a) inbreuk maakt op of inbreuk maakt op de auteursrechten, octrooien, handelsmerken, servicemerken, bedrijfsgeheimen of andere eigendomsrechten van een persoon; b) lasterlijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch is of aanleiding kan geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid krachtens het Amerikaanse of internationaal recht; of (c) bugs, virussen, wormen, valdeuren, Trojaanse paarden of andere schadelijke code of eigenschappen omvat. YYW u een wachtwoord en accountidentificatie toewijzen om u in staat te stellen bepaalde delen van deze site te openen en te gebruiken. Elke keer dat u een wachtwoord of identificatie gebruikt, wordt u geacht gemachtigd te zijn om de Site te openen en te gebruiken op een wijze die in overeenstemming is met de algemene voorwaarden van deze overeenkomst, en onmiddellijk op de hoogte van ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of identificatie of enige andere inbreuk of dreigende inbreuk op de beveiliging van deze site.

Recensies en opmerkingen

Behalve anders vermeld elders in deze Overeenkomst of op de Site, alles wat u indient of plaatst op de site en/of en worden niet aan u geretourneerd. Naast de rechten die van toepassing zijn op een inzending, verleent u bij het plaatsen van opmerkingen of recensies op de Site ook het recht om de naam te gebruiken die u indient met een beoordeling, opmerking of andere Inhoud, indien van toepassing, in verband met een dergelijke beoordeling, opmerking of andere inhoud. U verklaart en garandeert dat u alle rechten op de beoordelingen, opmerkingen en andere inhoud die u op deze site plaatst, bezit of anderszins beheert en dat het gebruik van uw beoordelingen, opmerkingen of andere inhoud door of derden misleiden over de oorsprong van inzendingen of inhoud. YYW kan, maar is om welke reden dan ook niet verplicht om inzendingen (inclusief opmerkingen of recensies) te verwijderen of te bewerken.

Intellectuele eigendom

Alle tekst, afbeeldingen, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips en software (gezamenlijk 'Inhoud'), behoren uitsluitend tot YYW. Alle software die op deze site wordt gebruikt (de 'software') is eigendom van YYW handelsmerk of servicemerk zonder YYW handelsmerk of servicemerk gebruiken in verband met een niet- product of dienst of op een manier die verwarring kan veroorzaken. U mag YYW merken gebruiken op een manier die YYW. U mag geen van de YYW handelsmerken of servicemarkeringen in metatags gebruiken zonder de voorafgaande expliciete toestemming van , zonder voorafgaande kennisgeving aan u, de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen of een of meer van uw rechten die krachtens deze overeenkomst zijn verleend, intrekken. Na elke beëindiging van deze overeenkomst beëindigt u onmiddellijk alle toegang tot en het gebruik van de Site en YYW op basis van 'as is'. wijst alle garanties af, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van koopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, titel, stil genot, gegevensnauwkeurigheid en systeemintegratie. deze site kan onjuistheden, fouten of typografische fouten bevatten. YYW garandeert niet dat de inhoud ononderbroken of foutloos is. voor de wettelijk toegestane maximumhoeveelheid is de totale aansprakelijkheid van u voor eventuele schade (ongeacht de basis voor de actie) niet hoger zijn dan in het totaal van het bedrag van de werkelijk betaalde vergoedingen door u naar YYW aansprakelijkheid.

Orderacceptatie

Houd er rekening mee dat er bepaalde bestellingen kunnen zijn die we niet kunnen accepteren en moeten annuleren. YYW behoudt zich naar eigen goeddunken het recht voor om om welke reden dan ook een bestelling te weigeren of te annuleren. Sommige situaties die ertoe kunnen leiden dat uw bestelling wordt geannuleerd, zijn beperkingen op de hoeveelheden die beschikbaar zijn voor aankoop, onjuistheden of fouten in product- of prijsinformatie, of problemen die zijn vastgesteld door onze afdeling krediet- en fraudevermijding. We kunnen ook aanvullende verificaties of informatie vereisen voordat we een bestelling accepteren. We nemen contact met u op als uw bestelling geheel of één deel van uw bestelling is geannuleerd of als aanvullende informatie nodig is om uw bestelling te accepteren. typografische fouten Hoewel YYW ernaar streeft om nauwkeurige product- en prijsinformatie te bieden, kunnen er prijs- of typografische fouten optreden. YYW kan de prijs van een artikel pas bevestigen nadat u hebt besteld. In het geval dat een artikel wordt aangeboden tegen een onjuiste prijs of met onjuiste informatie als gevolg van een fout in de prijsstelling of productinformatie, naar eigen inzicht contact met u opnemen voor instructies of uw bestelling annuleren en u op de hoogte stellen van een dergelijke annulering. arbitrage Wanneer de partijen het geschil niet binnen 30 dagen na een dergelijk geschil beslechten, komen zij overeen een dergelijk geschil voor te leggen aan het Hong Kong International Arbitration Center (de 'HKIAC') voor arbitrage, die wordt uitgevoerd in overeenstemming met de arbitrageregels van de Commissie die van kracht zijn op het moment van toepassing voor arbitrage. De arbitrale prijzen zijn definitief en bindend voor beide partijen.

Verwijzigingen

Deze site kan links bevatten naar andere sites op het internet die eigendom zijn van en worden beheerd door derden. U erkent dat niet verantwoordelijk is voor de werking van of inhoud op of via een dergelijke site.

Remedies

U stemt ermee in dat de rechtsmiddel van recht hebben op specifieke prestaties of dwang, of beide, naast eventuele schade die is exclusief aan andere, hetzij in de wet, hetzij in het eigen vermogen, met inbegrip van, zonder beperking, schadevergoeding, honoraria en kosten van advocaten. Geen enkel geval van ontheffing door